MENU |

WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Poradnik Inwestora - wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Jeżeli inwestor spełni określone wymagania, organ administracji architektoniczno - budowlanej wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki (art. 35 ust. 6 ustawy - Prawo budowlane). Nie dotyczy to pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 35 ust. 6a ustawy - Prawo budowlane).

 

To wszystko wydaje się proste. To znaczy wydaje się, że po najpóźniej po miesiącu powinniśmy „wbijać łopatę” i startować w naszą inwestycją. Rzeczywistość jest mniej optymistyczna. Przed wydaniem decyzji właściwy organ sprawdza:

 

  • zgodność projektu zagospodarowania działki z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz obowiązującymi przepisami – w tym techniczno-budowlanymi,

  • kompletność projektu budowlanego włącznie z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i sprawdzeniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  • uprawnienia budowlane i zaświadczenie wykonawców projektu o przynależności do izb branżowych.

W razie stwierdzenia błędów lub braków w dokumentach lub dokumentacji projektowej, urząd nakłada (w drodze postanowienia) obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin. Jeżeli do wyznaczonego dnia nieprawidłowości nie zostaną usunięte, wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

 

W świetle obecnie obowiązujących, a bardzo niejasnych i zagmatwanych przepisów, urzędnicy interpretują paragrafy na im wygodny sposób, zabezpieczając się jednocześnie przed brakami w dokumentacji, które mogłyby zostać wykryte przez nadrzędną jednostkę sprawdzającą i wydającą dokument pozwolenia na budowę.

 

Nasza firma świadczy usługi przeprowadzenia uzgodnień formalno-prawnych, sprawowania nadzoru budowlanego w Bielsku-Białej i okolicach oraz uzyskania dla Inwestora pozwolenia na budowę. Pomagamy uzyskać pozwolenie na budowę w rejonie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i okolicach. Nasze usługi kierujemy między innymi dla klientów z miast: Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec, Skoczów, Ustroń, Wisła, Szczyrk, Czechowice-Dziedzice oraz wszystkich okolicznych mniejszych miejscowości. Oczywiście sytuacja jest najprostsza, gdy to właśnie my wykonamy dla Państwa projekt.  Zachęcamy do zainteresowania się tymi wiadomościami, aby czas oczekiwania na ten ważny dokument – pozwolenie na budowę – nie wpłynęła na termin realizacji Państwa inwestycji.

Kontakt

TOBUD

Wyślij mail