MENU |

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Poradnik Inwestora - zawiadomienie o zakończeniu budowy

 

Chciałem rozwinąć temat zakończenia budowy i jednej z możliwości formalnego załatwienia tej sprawy – mowa o zawiadomieniu.

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do właściwego organu (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) zawiadomienie o zakończeniu budowy, chyba że wymagane jest pozwolenie na użytkowanie (art. 54 ustawy - Prawo budowlane).

 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:

 

  • oryginał dziennika budowy,

  • oświadczenie kierownika budowy:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

  • protokoły badań i sprawdzeń;

  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

  • potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy.

  • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (nie stosuje się do budynków: podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej; przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata; niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok; mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2) (art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

 

W przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.

W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane).

 

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeśli właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego), w terminie 21 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Co w przypadku gdy zgodnie z pozwoleniem na budowę aby przystąpić do korzystania z obiektu potrzebne jest pozwolenie na użytkowanie? O tym w następnej poradzie.


Nasza firma zajmuje się nadzorem budowlanym na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, ale podejmujemy również zlecenia na terenie całego Śląska. Jeśli szukają Państwo kierownika budowy, inspektora nadzoru czy chcą dokonac przeglądów technicznych budynków, zapraszam do kontaktu.

Kontakt

TOBUD

Wyślij mail