MENU |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – konieczność czy udogodnienie ?

 

Należy rozróżnić dwa możliwe scenariusze:

 

  1. Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę nakłada na Inwestora nakaz powołania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art. 19 ust. 1 ustawa – Prawo budowlane).
  2. Inwestor dbający o swój interes – przebieg Inwestycji – powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art. 18 ust. 2 ustawa – Prawo budowlane).

W obu przypadkach rolę Inspektora określa Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego działa na budowie w imieniu inwestora, chroni jego interesy i dba o jakość wykonywanych robót budowlanych.

 

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy zgodnie z art. 25 ustawa – Prawo budowlane:

 

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Nawiązując do pytania w tytule, mam nadzieję, że w świetle przedstawionych informacji, Państwa nastawienie do osoby Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostanie ukierunkowane na „udogodnienie”.

Decydując się na inwestycję za przynajmniej kilkaset tysięcy złotych, warto ponieść dodatkowy koszt, który zapewni solidne oraz rzetelne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego.

 

Nasza firma świadczy usługi nadzoru inwestorskiego w każdej branży:

  • konstrukcyjno-budowlanej – przy wznoszeniu obiektów kubaturowych;
  • drogowej – przy wykonaniu dróg i placów;
  • instalacyjnej – dot. instalacji sieci zewnętrznych oraz instalacji wewnętrznych;
  • elektrycznej.

Dodatkowo możemy wykonywać te usługi na obiektach zabytkowych.

 

Ważną informacją, głównie dla klienta indywidualnego, jest wiedza o tym, że budując czy remontując systemem gospodarczym, jeżeli to Inwestor powołuje kierownika budowy, to właśnie on pełni również rolę „inspektora” – osoby, która dba o dobro naszej realizacji.

Kontakt

TOBUD

Wyślij mail